ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
871 2011-01-21 Uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia taryfy za wodę pobieraną z gminnych urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gminy Iława. III/17/2011 Nieobowiązujący
872 2011-01-21 Uchwały Rady Gminy w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także szczegółowych warunków jego funkcjonowania. III/16/2011 Obowiązujący
873 2011-01-21 Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011. III/15/2011 Obowiązujący
874 2011-01-21 Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 – 2021. III/14/2011 Obowiązujący
875 2011-01-21 Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Iława na 2011 rok. III/13/2011 Obowiązujący
876 2010-12-22 Uchwały Rady Gminy w sprawie wytypowania przedstawicieli do reprezentowania Gminy Iława w Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko". II/12/2010 Obowiązujący
877 2010-12-22 Uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Iława Pana Krzysztofa Harmacińskiego. II/11/2010 Nieobowiązujący
878 2010-12-22 Uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu ”Klucz do sukcesu”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie : 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. II/10/2010 Obowiązujący
879 2010-12-22 Uchwały Rady Gminy w sprawie przekazania do dyspozycji sołectwu Wola Kamieńska świetlicy wiejskiej stanowiącej mienie gminne. II/9/2010 Obowiązujący
880 2010-12-22 Uchwały Rady Gminy w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Iława upoważnienia do zawierania z Gminą Miejską Iława porozumień, będących wyrazem współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego, w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Wiejskiej Iława w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie. II/8/2010 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu