ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Iławie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wybory Ławników

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja Wójta Gminy Iława o przystąpieniu do uzupełniających wyborów na ławników sądowych na kadencję 2024-2027

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z nadal niewystarczającą liczbą ławników orzekających w sądach powszechnych, Prezes Sądu Okręgowego w Elblągu na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych zwrócił się pismem z dnia 26 czerwca 2024 r., o dokonanie uzupełniających wyborów ławników sądowych na kadencję 2024-2027 w liczbie:
 • do Sądu Rejonoweqo w Iławie - 2 ławników.
Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 334)
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. z 2011 nr 121 poz. 693)
W myśl art. 162 ww. ustawy kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:
 1. prezesi właściwych sądów;
 2. stowarzyszenia;
 3. inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych;
 4. oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
 
TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW UPŁYWA 8 sierpnia 2024 roku.
    
W myśl art.158 ww. ustawy ławnikiem może być wybrany ten, kto:
 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada, co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
 
W myśl art.159 ww. ustawy ławnikami nie mogą być:
 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. nr 121 poz. 693).
 
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika jest dostępna:
 1. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce: Menu przedmiotowe> Wybory > Wybory Ławników > Drugie wybory uzupełniające na ławników na kadencję 2024-2027;
 2.  w pokoju 220 Urzędu Gminy w Iławie, ul. gen. Wł. Andersa 2a, 14-200 Iława,
Do karty należy dołączyć dokumenty zgodnie z art. 162 S 2-5 ww. ustawy • Prawo o ustroju sądów powszechnych, tj.:
 1. informację z Krajowego Rejestru Kamego dotyczącą zgłaszanej osoby, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 30 (trzydzieści) dni przed dniem zgłoszenia (informację należy uzyskać w punkcie informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego, który mieści się w budynku Sądu Okręgowego w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 44A, , tel. (89) 521-61-84 lub na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
 4. aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
 5. aktualne zdjęcia, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego (podpisane i zabezpieczone w kopercie);
 6. do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 (trzy) miesiące przed dniem zgłoszenia;
 7. do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli należy dołączyć listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
Koszty związane z uzyskaniem dokumentów stanowiących załączniki do karty zgłoszenia kandydata na ławnika.
 
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o osobach będących kandydatami na ławnika ponosi Skarb Państwa. W celu uzyskania zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty za zaświadczenie, kandydat na ławnika powinien wskazać w treści wniosku (pkt 1 1 formularza) podstawę zwolnienia z kosztów opłaty: Art. 162 S2 pkt. 1 w związku z art 162 S 7 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych. Przy ubieganiu się o informację z Krajowego Rejestru
 
Karnego kandydaci na ławników powinni przedłożyć zaświadczenie / oświadczenie podmiotu zgłaszającego kandydata na ławnika lub listę, o której mowa w art. 162 S4 ww. ustawy, podpisaną przez 50 obywateli, którzy zgłaszają daną osobę jako kandydata na ławnika.
 
Na podstawie art. 162 S 2 pkt 4 w związku z S 7a ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszty zdjęć kandydata - ponosi kandydat na ławnika.
 
Na podstawie art. 162 S 3 w związku z S 8 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.
 
Stosowne dokumenty należy składać w terminie do dnia 8 sierpnia 2024 r. w Sekretariacie Urzędu Gminy w Iławie, ul. gen. Wł. Andersa 2a, 14-200 Iława, pok. nr 212 lub w biurze podawczym w godzinach pracy Urzędu.
 
Zgłoszenie, które nie będą spełniać wymogów formalnych lub które wpłyną po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
 
Dodatkowe informacje w sprawie naboru oraz wyborów można uzyskać w Biurze Rady Gminy w Iławie pod numerami tel.: 89 649 08 24 lub 89 649 08 13.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-07-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krzysztof Bądkowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-07-08 14:57:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Zernow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-07-08 14:59:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Zernow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-07-09 08:30:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
117 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »