ˆ

Wybory Ławników

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja w sprawie wyborów ławników - 2023 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
UWAGA!
WÓJT GMINY IŁAWA INFORMUJE
 
Z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników wybranych podczas wyborów w 2019 roku. Przy wyborach ławników zastosowanie mają przepisy rozdziału 7 w dziale IV ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 217 z późn. zm.) dalej „u.s.p.”.
 
W związku z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu dotyczącym dokonania przez Radę Gminy Iława wyboru 1 ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Iławie informuję, że do 30 czerwca 2023 r. można składać kandydatury na ławników do orzekania w ww. Sądzie.
 
Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że:
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył  70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
Ławnikami nie mogą być:
 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem   przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa.
Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
 
          Kandydatów na ławnika mogą zgłaszać radom gminy prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych) oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru do 30 czerwca 2023 r.
 
Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia: 
 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na kracie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
Zgodnie z art. 162 § 7 u.s.p. koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.
Zgodnie z art. 162 § 7a u.s.p. koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Zgodnie z art. 162 § 8 u.s.p. koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.
 
Najpóźniej w październiku 2023 r. rada gminy dokona wyboru ławnika.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-05-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krzysztof Bądkowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-05-29 07:50:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Zernow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-05-29 07:56:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Zernow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-05-29 07:56:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
495 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »