ˆ

Zarządzenia Wójta 2022

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2022-03-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie do składania w imieniu Grantobiorcy sprawozdań częściowych i sprawozdania końcowego w związku z realizacją projektu pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinncyh budynków mieszkalnych", relizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokoalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Nr aktu prawnego
23/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2022-03-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Twórców Literatury Dziecięcej w Ząbrowie
Nr aktu prawnego
22/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2022-02-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przyznania prawa najmu lokalu komunalnego
Nr aktu prawnego
21/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2022-02-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2022
Nr aktu prawnego
20/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2022-02-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie dokonania zmian w treści załącznika do Zarządzenia Nr 67/2021 Wójta Gminy Iława z dnia 6 października 2021 r. w sprawie przyjęcia, w ramach konkursu grantowego pn. Usługi indywidualnego transportu door- to - door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych, "Regulaminu świadczenia usług transportowych door - to - door w Gminie Iława"
Nr aktu prawnego
19/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2022-02-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszowych obowiązujących w lokalach użytkowych stanowiących własność Gminy Iława
Nr aktu prawnego
18/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2022-02-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Iława
Nr aktu prawnego
17/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2022-02-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Iława
Nr aktu prawnego
16/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2022-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Iława
Nr aktu prawnego
15/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2022-01-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych.
Nr aktu prawnego
14/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji