ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Iławie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1801
Data podjęcia
2011-01-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia taryfy za wodę pobieraną z gminnych urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gminy Iława.
Nr aktu prawnego
III/17/2011
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1802
Data podjęcia
2011-01-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Nr aktu prawnego
III/16/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1803
Data podjęcia
2011-01-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011.
Nr aktu prawnego
III/15/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1804
Data podjęcia
2011-01-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 – 2021.
Nr aktu prawnego
III/14/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1805
Data podjęcia
2011-01-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Iława na 2011 rok.
Nr aktu prawnego
III/13/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1806
Data podjęcia
2010-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wytypowania przedstawicieli do reprezentowania Gminy Iława w Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko".
Nr aktu prawnego
II/12/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1807
Data podjęcia
2010-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Iława Pana Krzysztofa Harmacińskiego.
Nr aktu prawnego
II/11/2010
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1808
Data podjęcia
2010-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu ”Klucz do sukcesu”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie : 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Nr aktu prawnego
II/10/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1809
Data podjęcia
2010-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przekazania do dyspozycji sołectwu Wola Kamieńska świetlicy wiejskiej stanowiącej mienie gminne.
Nr aktu prawnego
II/9/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1810
Data podjęcia
2010-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Iława upoważnienia do zawierania z Gminą Miejską Iława porozumień, będących wyrazem współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego, w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów z terenu Gminy Wiejskiej Iława w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie.
Nr aktu prawnego
II/8/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1811
Data podjęcia
2010-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe Gminy Iława na wydzielonym rachunku.
Nr aktu prawnego
II/7/2010
Status
Uchylony
Lp: 1812
Data podjęcia
2010-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wydatków budżetu gminy, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 roku.
Nr aktu prawnego
II/6/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1813
Data podjęcia
2010-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Iława na 2010 rok.
Nr aktu prawnego
II/5/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1814
Data podjęcia
2010-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Iława.
Nr aktu prawnego
II/4/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1815
Data podjęcia
2010-12-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Iława.
Nr aktu prawnego
I/3/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1816
Data podjęcia
2010-12-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Iława.
Nr aktu prawnego
I/2/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 1817
Data podjęcia
2010-12-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Iława.
Nr aktu prawnego
I/1/2010
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji