ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: SO.210.11.2016Drukuj informację Ogłoszenie numer: SO.210.11.2016

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor ds. dróg w Referacie Techniczno - Inwestycyjnym

Miejsce pracy: 14-200 Iława ul. Gen. Wł. Andersa 2A

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Techniczno-Inwestycyjny

Data udostępnienia: 2016-06-29

Ogłoszono dnia: 2016-06-29 przez Aleksandra Pesta

Termin składania dokumentów: 2016-07-10 15:00:00

Nr ogłoszenia: SO.210.11.2016

Zlecający: Gmina Iława

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe - budowlane,
 2. 3–letni staż pracy,
 3. znajomość przepisów prawa samorządowego,
 4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 5. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 6. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 7. nieposzlakowana opinia
b. Wymagania dodatkowe:
 1. wykształcenie o specjalności drogowej (preferowane inne wykształcenie),
 2. posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania i nadzoru robót drogowych (preferowane inne uprawnienia),
 3. umiejętność pracy w zespole,
 4. umiejętność organizowania stanowiska pracy,
 5. biegła znajomość obsługi komputera,
 6. dokładność i staranność w wykonywaniu obowiązków,
 7. odpowiedzialność i obowiązkowość,
 8. samodzielność,
 9. kreatywność,
 10. komunikatywność,

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Uczestnictwo w planowaniu zadań i ustalaniu potrzeb w zakresie finansowania budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg gminnych, mostów i placów.
 2. Przygotowywanie projektów opinii w sprawie przebiegu dróg wojewódzkich, powiatowych oraz zaliczania dróg do kategorii dróg gminnych.
 3. Opracowywanie projektów rozwoju lokalnej sieci drogowej.
 4. Zgłaszanie wniosków, współpraca z właściwymi organami i instytucjami w zakresie bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego.
 5. Prowadzenie i aktualizacja ewidencji dróg gminnych i mostów.
 6. Przygotowywanie skróconej dokumentacji technicznej i kosztorysów inwestorskich dla robót na drogach, nie wymagających pozwolenia.
 7. Nadzorowanie i koordynowanie całokształtu spraw związanych z lokalnym transportem zbiorowym; współpraca w tym zakresie z właściwymi podmiotami.
 8. Organizowanie i przeprowadzanie okresowych kontroli dróg i obiektów mostowych, pomiaru ruchu drogowego i analiz występujących zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w zakresie dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych.
 9. Opracowywania planów zimowego odśnieżania dróg i nadzorowanie jego realizacji.
 10. Nadzór nad eksploatacją i konserwacją należących do Gminy urządzeń melioracyjnych.
 11.  Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją przetargów w zakresie działania referatu.
 12. Przygotowywanie informacji, ocen, analiz, itp. materiałów dla potrzeb Rady Gminy i jej organów w zakresie swojej działalności.
 13. Prowadzenie sprawozdawczości oraz innych prac statystycznych wynikających z odpowiednich przepisów lub programu badań GUS.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie świadectw pracy,
 4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach,
 6. referencje,
 7. oryginał kwestionariusza osobowego,
 8. oświadczenie o niekaralności,
 9. oświadczenie o dobrym stanie zdrowia,
 10. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2016-07-10 15:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Iława,
14-200 Iława, ul. Gen. Wł. Andersa 2A, pokój 212 (sekretariat) w godzinach 7.15 - 15.15,  lub pocztą na adres Urzędu  z dopiskiem: „Dotyczy naboru na Inspektora w Referacie TI”  w terminie do dnia 10 lipca 2016 roku.
      Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
            Kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni indywidualnie o terminie i miejscu tego postępowania.
c. Miejsce:
Urzędu Gminy Iława, 14-200 Iława, ul. Gen. Wł. Andersa 2A

VII. Informacje dodatkowe:

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.warmia.mazury.pl/ilawa_gmina_wiejska/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu.
Po ogłoszeniu informacji o wyniku naboru dokumenty aplikacyjne proszę odebrać osobiście w Urzędzie Gminy Iława, ul. Gen. Wł. Andersa 2A, pokój 213 .
           
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem
       dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na
       przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do
      realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych
      (Jednolity tekst: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach
       samorządowych (Jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r., poz.902)”.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aleksandra Pesta
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-06-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Pesta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-06-29 13:51:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-06-29 13:52:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-07-06 15:22:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2185 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony