ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Iławie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 2/2024Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2/2024

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Kierownik Referatu Podatków i Opłat

Miejsce pracy: 14-200 Iława ul. Gen. Wł. Andersa 2A

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Kierownik Referatu Podatków i Opłat

Data udostępnienia: 2024-06-07

Ogłoszono dnia: 2024-06-07

Termin składania dokumentów: 2024-06-20 15:15:00

Nr ogłoszenia: 2/2024

Id ogłoszenia: SO.210.1.2.2024

Zlecający: Urząd Gminy w Iławie

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ekonomia, finanse publiczne, rachunkowość);
 2. 5 letni staż pracy (w tym co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym/zarządzającym),
 3. posiadanie obywatelstwa polskiego;
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określnym stanowisku;
 7. nieposzlakowana opinia;
 8. biegła znajomość przypisów z zakresu:
  1. ustawy – ordynacja podatkowa,
  2. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
  3. ustawy o podatku rolnym,
  4. ustawy o podatku leśnym,
  5. ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 9. nieposzlakowana opinia.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość zasad klasyfikacji budżetowej oraz sprawozdawczości budżetowej,
 2. znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o finansach publicznych,
 3. umiejętność obsługi komputera oraz oprogramowania MS Office,
 4. umiejętność zarządzania zespołem,
 5. terminowość, komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność w realizacji powierzonych zadań, rzetelność, ciągłe samodoskonalenie.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Kierowanie i nadzorowanie działalności Referatu Podatków i Opłat, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Statutu i Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy oraz wytycznymi Wójta.
 2. Nadzorowanie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań przez pracowników Referatu, zgodnie z zakresem ich czynności, obowiązującymi przepisami prawa oraz uregulowaniami wewnętrznymi Urzędu.
 3. Prowadzenie spraw związanych z podatkiem od środków transportowych – wymiar, księgowość, windykacja administracyjna w zakresie podatku od środków transportowych.
 4. Prowadzenie księgowości, kontrola terminowości wpłat oraz współpraca merytoryczna z poszczególnymi stanowiskami pracy z tytułu: wieczystego użytkowania gruntów, dzierżaw, czynszu mieszkaniowego, wynajmu lokali dokonywanych przez sołectwa, opłaty planistycznej, opłaty adiacenckiej.
 5. Księgowanie umorzeń zaległości, odroczeń, rozłożenia zobowiązań pieniężnych na raty w zakresie podatków i opłat ujętych w pkt 3 i 4.
 6. Wystawianie upomnień i wezwań dotyczących regulowania należności w zakresie opłat z pkt 4.
 7. Rozliczanie sołtysów z zainkasowanych opłat od posiadania psów.
 8. Księgowanie przyjętych przez sołtysów należności z tytułu opłat od posiadania psów.
 9. Prowadzenie księgowości opłaty od posiadania psów.
 10. Wystawianie upomnień, windykacja administracyjna należności w zakresie opłaty od posiadania psów.
 11. Kontrola poprawności składanych przez osoby prawne deklaracji dotyczących podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, a w przypadku ujawnienia nieprawidłowości prowadzenie postępowania zmierzającego do doprowadzenia do zgodności tych dokumentów ze stanem faktycznym i prawnym dla osób prawnych.
 12. Przyjmowanie wpłat bezgotówkowych za pomocą terminala dotyczących: podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości osób prawnych, podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych, opłat za posiadanie psa, opłaty adiacenckiej, opłaty planistycznej, opłaty przekształceniowej, dzierżawy gruntów, użytkowania wieczystego, najmu mieszkań i za ogrzewanie lokalu, najmu świetlic, opłaty za trwały zarząd, opłaty skarbowej za zaświadczenia o powierzchni gruntów i o nie zaleganiu/zaleganiu w podatkach oraz sporządzanie raportów z wpłat bezgotówkowych w/w opłat i przekazywanie ich do księgowości.
 13. Prowadzenie księgowości podatkowej osób prawnych (podatek rolny, od nieruchomości oraz leśny).
 14. Wystawianie upomnień i wezwań dotyczących regulowania należności w zakresie podatków osób prawnych.
 15. Prowadzenie egzekucji administracyjnej w zakresie zaległości podatków osób prawnych.
 16. Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zabezpieczenia hipotecznego należności podatkowych osób prawnych.
 17. Terminowe i w wysokości zgodnej z ewidencją księgową odprowadzanie wpłat Gminy na rzecz Izb Rolniczych (zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych) oraz sporządzanie raportów z tym związanych.
 18. Prowadzenie postępowań, sprawozdawczości wynikającej z przepisów o pomocy publicznej stosowanej w Gminie dla beneficjentów tej pomocy.
 19. Przeprowadzanie kontroli podatkowych.
 20. Opiniowanie spraw dotyczących stosowania ulg i zwolnień oraz przygotowanie projektów decyzji w tym zakresie.
 21. Analiza i przygotowywanie projektów uchwał dotyczących podatków i opłat.
 22. Bieżące monitorowanie wpływów z tytułu podatków i opłat oraz podejmowanie działań zapobiegających skutkom ich ewentualnego nie wykonania dla budżetu Gminy, zgłoszenie propozycji w zakresie prowadzenia polityki podatkowej i opłat.
 23. Bieżące monitorowanie spraw związanych z windykacją w zakresie podatków i opłat.
 24. Współdziałanie ze Skarbnikiem przy przygotowywaniu projektu uchwały budżetowej i rocznych informacji oraz sprawozdań z wykonania budżetu.
 25. Prowadzenie sprawozdawczości i innych prac statystycznych wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub programów badań GUS.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym,
 2. praca w budynku Urzędu Gminy: ul. gen. Wł. Andersa 2A,
 3. praca w godzinach od 715 – 1515,
 4. oświetlenie stanowiska pracy światłem dziennym i sztucznym.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV);
 2. list motywacyjny;
 3. oryginał kwestionariusza osobowego;
 4. kserokopie świadectw pracy;
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 6. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 8. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. oświadczenie o stanie zdrowia;
 10. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 11. oświadczenie kandydata o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze;
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (jednolity tekst: Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (jednolity tekst: Dz. U. z 2022 r. poz.530).”
 1. w przypadku osoby niepełnosprawnej kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2024-06-20 15:15:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Iława przy ul. gen. Wł. Andersa 2A (parter budynku), bądź pocztą na adres: Urząd Gminy Iława, ul. gen. Wł. Andersa 2A, 14-200 Iława, z dopiskiem: Nabór na stanowisko Kierownika Referatu Podatków i Opłat”.
 
OFERTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA 20 czerwca 2024 r. (liczy się data wpływu do Urzędu)
 
Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Niezłożenie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z niespełnieniem wymogów formalnych.
 
Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu tego postępowania.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Planowane zatrudnienie od 1 sierpnia 2024 r.
 2. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub na czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.
Informacje związane z przedmiotowym naborem, w tym ewentualnych etapach rekrutacji będą umieszczane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej bip.gmina-ilawa.pl oraz na tablicy ogłoszeń, znajdującej się w Urzędzie Gminy Iława przy ul. gen. Wł. Andersa 2A (II piętro) przez okres co najmniej 3 miesięcy.
 
Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 89 649 08 14

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. „RODO”) zgodnie z art. 13 ust.1 i 2, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy w Iławie i o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
 1. Administratorem danych osobowych w Urzędzie Gminy w Iławie jest Wójt Gminy Iława
  z siedzibą w Iławie, 14-200 Iława, ul. Gen. Wł. Andersa 2a, tel. 89 649 08 00, email: gmina@gmina-ilawa.pl,
 2. Wójt Gminy Iława wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Paulina Więckiel e-mail: paulina.wieckiel@gptogatus.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań i obowiązków
  w szczególności w toku postępowań, wynikających z przepisów prawa,
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3, nie krócej jednak niż przez okres wskazany w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym
  i archiwach,
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w określonych przypadkach zbierane są dodatkowe dane osobowe (np. numery telefonu, adresy poczty elektronicznej e-mail) w celu ułatwienia kontaktu petenta z urzędem i wówczas wymagana jest pisemna zgoda petenta,
 7. W ramach postępowań prowadzonych na podstawie Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 9. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu), polegającego na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności: do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, stanu zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się,
 10. Administrator nie będzie przetwarzać danych osobowych w innym celu niż cel,
  w którym dane osobowe zostały zebrane na podstawie przepisów prawa,
 11. Pani/Pana dane mogą być przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej w związku z umowami międzynarodowymi i zadaniami wynikającymi
  z ustaw krajowych.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krzysztof Bądkowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-07 13:27:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Zernow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-07 14:25:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Zernow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-07 14:40:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
294 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony