ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Iławie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 3/2024Drukuj informację Ogłoszenie numer: 3/2024

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Sekretarz Gminy Iława

Miejsce pracy: 14-200 Iława ul. Gen. Wł. Andersa 2A

Wymiar etatu: Pełny etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Urząd Gminy w Iławie

Data udostępnienia: 2024-07-01

Ogłoszono dnia: 2024-07-01

Termin składania dokumentów: 2024-07-15 15:15:00

Nr ogłoszenia: 3/2024

Id ogłoszenia: SO.210.1.3.2024

Zlecający: Urząd Gminy w Iławie

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: prawo, administracja, zarządzanie);
2) co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 530 z późn. zm.), w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 530 z późn. zm.), oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych;
3) posiadanie obywatelstwa polskiego (z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych);
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
5) brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określnym stanowisku;
7) nieposzlakowana opinia;
8) znajomość ustaw:
  a) o samorządzie gminnym,
  b) o finansach publicznych,
  c) o pracownikach samorządowych,
  d) o ochronie danych osobowych,
  e) Kodeks postępowania administracyjnego,
  f) Kodeks pracy,
  g) Kodeks wyborczy
oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw
b. Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność obsługi komputera oraz oprogramowania MS Office;
2) prawo jazdy kat. B;
3) umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi;
4) umiejętność organizacji pracy, odpowiedzialność, odporność na stres;
5) umiejętność analitycznego myślenia, koncentracji oraz pracy pod presją czasu;
6) znajomość struktury organizacyjnej urzędu;
7) umiejętność właściwej interpretacji przepisów prawa z zastosowaniem ich w praktyce;
8) samodzielność, kreatywność, obowiązkowość i dyspozycyjność;
9) umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) wykonywanie zadań powierzonych przez Wójta w zakresie kierowania Urzędem,
2) nadzorowanie organizacji pracy w Urzędzie; 
3) zapewnianie w powierzonym zakresie realizacji zadań Urzędu i Gminy;
4) koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu;
5) kierowanie pracą referatu Społeczno-Organizacyjnego;
6) zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, w tym pracy biurowej oraz obsługi interesantów;
7) nadzorowanie prawidłowego przygotowania projektów uchwał organów Gminy, aktów wewnętrznego zarządzania, projektów zarządzeń Wójta z zakresu działania Urzędu i Gminy oraz zakresów czynności pracowników;
8) inicjowanie i koordynowanie prac związanych z opracowywaniem projektów: Statutu Gminy, Statutów Sołectw, Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Pracy Urzędu, i innych związanych z organizacją samorządu gminnego i projektów zmian do tych dokumentów;
9) koordynowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej i przepisów związanych z archiwizacją dokumentów;
10) koordynowanie doskonalenia zawodowego pracowników Urzędu;
11) koordynowanie organizacji narad z sołtysami;
12) koordynowanie wykonywania przez Urząd zadań dodatkowych wynikających z ustaw lub określonych potrzeb (wybory, referenda, spisy statystyczne itp.);
13) nadzorowanie planowania urlopów w Urzędzie oraz w porozumieniu z Wójtem udzielania urlopów pracownikom;
14) współdziałanie z organami sołectw w zakresie wykonywania przez nich zadań Gminy w tym zadań z zakresu administracji publicznej;
15) zapewnianie warunków do sprawnej obsługi Rady i jej Komisji;
16) kontrolowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu;
17) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawców;
18) wydawanie z upoważnienia Wójta decyzji, zaświadczeń i urzędowych poświadczeń, w ramach odrębnego upoważnienia;
19) nadzorowanie i koordynowanie wykonywania kontroli zarządczej w Urzędzie;
20) zapewnienie i koordynowanie sporządzenia corocznego raportu o stanie gminy;
21) nadzorowanie przygotowania i przeprowadzania służby przygotowawczej pracowników Urzędu Gminy w Iławie;
22) archiwizowanie wytwarzanej na stanowisku pracy dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1) praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym,
2) praca w budynku Urzędu Gminy: ul. gen. Wł. Andersa 2A,
3) praca w godzinach od 7:15 – 15:15,
4) oświetlenie stanowiska pracy światłem dziennym i sztucznym.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV);
2) list motywacyjny;
3) oryginał kwestionariusza osobowego;
4) kserokopie świadectw pracy;
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
6) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
8) oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) oświadczenie o stanie zdrowia;
10) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
11) oświadczenie kandydata o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze;
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (jednolity tekst: Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (jednolity tekst: Dz. U. z 2022 r. poz.530 z późn. zm.).”
12) w przypadku osoby niepełnosprawnej kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2024-07-15 15:15:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Iława przy ul. gen. Wł. Andersa 2A (parter budynku), bądź pocztą na adres: Urząd Gminy Iława, ul. gen. Wł. Andersa 2A, 14-200 Iława, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Sekretarza Gminy Iława”.
 
OFERTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA 15 lipca 2024 r. (liczy się data wpływu do Urzędu)
 
 

VII. Informacje dodatkowe:

Planowane zatrudnienie od 1 sierpnia 2024 r.
Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Niezłożenie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z niespełnieniem wymogów formalnych.
Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu tego postępowania. 
Informacje związane z przedmiotowym naborem, w tym ewentualnych etapach rekrutacji będą umieszczane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej bip.gmina-ilawa.pl oraz na tablicy ogłoszeń, znajdującej się w Urzędzie Gminy Iława przy ul. gen. Wł. Andersa 2A (II piętro) przez okres co najmniej 3 miesięcy.
 
Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 89 649 08 14
 

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

IX. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
 
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. „RODO”) zgodnie z art. 13 ust.1 i 2, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy w Iławie i o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem danych osobowych w Urzędzie Gminy w Iławie jest Wójt Gminy Iława z siedzibą w Iławie, 14-200 Iława, ul. Gen. Wł. Andersa 2a, tel. 89 649 08 00, email: gmina@gmina-ilawa.pl,
2. Wójt Gminy Iława wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Paulina Więckiel e-mail: paulina.wieckiel@gptogatus.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań i obowiązków w szczególności w toku postępowań, wynikających z przepisów prawa,
4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3, nie krócej jednak niż przez okres wskazany w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w określonych przypadkach zbierane są dodatkowe dane osobowe (np. numery telefonu, adresy poczty elektronicznej e-mail) w celu ułatwienia kontaktu petenta z urzędem i wówczas wymagana jest pisemna zgoda petenta,
7. W ramach postępowań prowadzonych na podstawie Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu), polegającego na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności: do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, stanu zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się,
10. Administrator nie będzie przetwarzać danych osobowych w innym celu niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane na podstawie przepisów prawa,
11. Pani/Pana dane mogą być przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej w związku z umowami międzynarodowymi i zadaniami wynikającymi z ustaw krajowych.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-07-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krzysztof Bądkowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-07-01 14:14:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Zernow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-07-01 14:17:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Zernow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-07-16 09:59:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
797 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony