ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
Nr aktu prawnego
LXII/560/23
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za przyznane świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028
Nr aktu prawnego
LXII/559/23
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Uchwały Nr 5/2023/P Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Iława z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia przez Komisję opinii odnośnie zasadności petycji z dnia 19 września 2023 r. złożonej przez osobę prawną w przedmiocie potrzeby stopniowego przygotowania się do wdrożenia w jednostkach samorządu terytorialnego przepisów Dyrektywy 2022/2555 w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii - (NIS2) oraz uznania petycji za niezasadną w całości
Nr aktu prawnego
LXII/558/23
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Nowe Miasto Lubawskie w sprawie powierzenia przez Gminę Iława Gminie Nowe Miasto Lubawskie zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego
Nr aktu prawnego
LXII/557/23
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Iława do gminnego zasobu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie geodezyjnym Karaś, gminie Iława
Nr aktu prawnego
LXII/556/23
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku nr 26 przy ul. Morelowej w miejscowości Ząbrowo, gminie Iława
Nr aktu prawnego
LXII/555/23
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś, gminie Iława
Nr aktu prawnego
LXII/554/23
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Iława
Nr aktu prawnego
LXII/553/23
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Iława na lata 2023 – 2026 z perspektywą na lata 2027 – 2030”.
Nr aktu prawnego
LXII/552/23
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia przedłożonego Radzie Gminy Iława raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska Gminy Iława na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026 (raport objęty tą uchwałą dotyczy lat 2021-2022)
Nr aktu prawnego
LXII/551/23
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2023-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy oraz określenia sposobu naliczania i wysokości należności wypłacanych radnym z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych
Nr aktu prawnego
LXII/550/23
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2023-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia pomocy w formie bonu towarowego pod nazwą „Wyprawka dla malucha”
Nr aktu prawnego
LXII/549/23
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2023-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie dokonania zmiany treści uchwały Nr VI/51/19 Rady Gminy Iława z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Iława, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Nr aktu prawnego
LXII/548/23
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2023-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie dokonania zmiany w uchwale Nr XXXVIII/360/2022 Rady Gminy Iława z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Iława niepublicznym przedszkolom prowadzonym na terenie Gminy Iława w wysokości wyższej niż określona w art.17 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
Nr aktu prawnego
LXII/547/23
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2023-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie dokonania zmian w treści Uchwały Nr XV/133/2004 Rady Gminy w Iławie z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie zarządzenia poboru zobowiązań podatkowych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
LXII/546/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji